Ponožky, punčochy, podkolenky - HOZA s.r.o.

Obchodní podmínky - Antonín Hozman HOZA s.r.o.

 

I. Základní údaje  a ustanovení.

 

Dodavatel:

Antonín Hozman - HOZA s.r.o. se sídlem Aloise Jiráska 1576, Varnsdorf 407 47

Kamenný obchod:
Národní 3077, Varnsdorf 407 47

Centrální sklad pro ČR:
Bratislavská 2388, Varnsdorf 407 47


Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou oddíl C vložka 23899 v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ústí nad Labem

IČ: 27313280
DIČ: CZ27313280
(dále jen "dodavatel")

Dodavatel je plátcem DPH.


Kontaktní údaje

Tel.: 412 370 558
Fax: 412 370 558
Mobil:

+420 602 292 223-e-shop info


E-mail:

hozman@hozasro.cz

eshop@hozasro.cz

Web: www.hozasro.cz

Číslo účtu: 181758661/0100

Číslo účtu pro

zahraniční platby: 182634222/0100

 

1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") upravují práva a povinnosti stran vznikající v souvislosti s kupními smlouvami uzavíranými mezi společností Antonín Hozman-HOZA s.r.o. Sídlem Aloise Jiráska 1576, IČO: 27313280, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23899 (dále jen „prodávající") a kupujícím, který je spotřebitelem (dále jen „kupující"), prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím (dále jen „kupní smlouva"). Internetový obchod prodávajícího je provozován na internetové adrese www.hozasro.cz (dále jen „e-shop").

2.      Za kupujícího - spotřebitele je  považována fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3.      Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změna obchodních podmínek se stává účinnou okamžikem jejího zveřejnění na webové stránce www. hozasro.cz. Taková změna nemá žádný vliv na práva a povinnosti vzniklá před účinností změny.

4.      Ustanovení případně ujednaná v individuální smlouvě odchylně od obchodních podmínek mají před ustanoveními těchto obchodních podmínek přednost.

5.      Právní vztahy prodávajícího s kupujícím těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. E-shop obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji. U každého zboží nabízeného na e-shopu je uvedena cena, včetně DPH. Seznam zboží na stránkách www.hozasro.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky
 2. E-shop dále obsahuje informace o nákladech spojených s dodáním zboží v rámci území ČR, a to v souladu s cenami uvedenými v čl. V těchto obchodních podmínek.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v e-shopu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.
 4. Prodávající po odeslání každé objednávky obdrží na adresu, jež uvedl v objednávkovém formuláři informativní email potvrzující přijetí objednávky e-shopem s informacemi ohledně ceny objednaného zboží a dopravného, tedy smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 5. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost dodat kupujícímu objednané zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a kupujícímu vzniká povinnost zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle sjednaných platebních podmínek a dodané zboží převzít.
 6. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na e-shopu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 7. Objednávka kupujícího, na jejímž základě vznikla kupní smlouva, bude uložena u prodávajícího s tím, že kupujícímu nebude umožněno do ní nahlížet

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

8.      Kupující musí před odesláním objednávky potvrdit tyto obchodní podmínky zaškrtnutím příslušného okénka.

Registrace firemních zákazníků:

Po schválení Vaší registrace, se stanete našimi VIP zákazníky a budou se Vám zobrazovat individuální nákupní ceny.

(Podmínka! nákup po nadružených balíčcích, min. počet ks, apod.) - viz aktuální dealerský ceník. Pro další informace nám pište na eshop@hozasro.cz

 

III. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.      Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny na e-shopu a jsou konečné, včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny nezahrnují náklady na dopravu zboží.

2.      Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedeného na e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím.

3.      Způsob úhrady kupní ceny a nákladů spojených s dodáním zboží bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v objednávce, kdy kupující má možnost volby z následujících variant platby:

a) na dobírku při převzetí zboží od přepravce, v místě určeném kupujícím v objednávce, V

b) bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č.ú.: 181758661/0600, vedený u MONETA Money Bank (dále jen „účet prodávajícího").  Kupující  je povinen společně s kupní cenou povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay

5.      Při platbě dle písm. b) odstavce 3. bude prodávajícím zaslán na elektronickou adresu kupujícího email s číslem účtu a variabilním symbolem. Kupující je v takovém případě povinen při úhradě bezhotovostním převodem uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího, zboží bude v tomto případě expedováno až po připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

a) Kupující je povinen cenu v případě bezhotovostního převodu zaplatit nejpozději do 3 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy (odeslání objednávky).

 

6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo jej ve fyzické podobě přiloží k prodávanému zboží.

 

IV. ZPŮSOB DOPRAVY A DODACÍ PODMÍNKY

1.     Dodavatel vyexpeduje objednané zboží většinou do třech dnů od objednávky, upřednostňují se objednávky které jsou zaplaceny kartou či bankovním převodem tyto objednávky mají přednost před ostatníma objednávkama. Při slevách a akcích se dodací lhůta může prodloužit až do tří týdnů od datumu objednání=objednávky, je-li provedena v den objednání do 10 hodin.  Dodavatel dodává prodávající zboží kupujícímu prostřednictvím některého z následujících přepravců: České Pošty (obchodní balík) nebo PPL CZ kurýrní služba, kterého si kupující zvolí v rámci své objednávky, a to na adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.  Všichni uvedení přepravci umožňují platbu při převzetí zboží (na dobírku, kartou).

2.      Dodání zboží je realizováno pouze v pracovní dny, v předvánočním období i sobotách a nedělích, a to v termínech dle kupní smlouvy (dále jen „dodací lhůta"). V případě platby kupní ceny za zboží bankovním převodem na účet prodávajícího počne tato dodací lhůta běžet až poté, co bude příslušná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.

 

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

3.      Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží.

4.      Kupující je povinen objednané a dodané zboží převzít. Pokud tak neučiní, porušuje kupní smlouvu a je povinen nahradit prodávajícímu škodu a veškeré vynaložené náklady. V případě, že je tedy z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, nebo v případě neposkytnutí dostatečné součinnosti kupujícím k uskutečnění předání zboží (tedy i v případě, že si kupující dodané zboží nepřevezme), je prodávající oprávněn požadovat náhradu důvodně vynaložených nákladů, a to zejména poplatek za uskladnění podle platných právních předpisů, náklady na balné a manipulaci se zbožím ve výši 300kč a náklady za doručování, či dodání zboží s jiným způsobem doručení, či za opakované doručení a kupující je povinen takové náklady zaplatit. Tyto náklady uhradí kupující prodávajícímu ve výši a v termínu uvedeném v dopise nebo emailu, který zašle prodávající kupujícímu.

 

5.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě zjištění jakýchkoliv závad toto uvést do dodacího listu. V případě shledání důvodného porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V tomto případě není prodávající oprávněn požadovat náhradu nákladů podle odst. 3 tohoto článku kupujícím. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

 

V. NÁKLADY NA PŘEPRAVU ZBOŽÍ

 1. Zboží je doručováno v rámci území České republiky. Cena za dodání zboží prostřednictvím některého z přepravců podle čl. V. těchto obchodních podmínek, kterou je kupující povinen uhradit současně s kupní cenou zboží, činí:


dobírka

 

Obchodní balík české pošty-ČR. -do 2kg

159Kč

49Kč

 

PPL CZ kurýrní služba ČR.-do 2kg

125Kč

30 Kč

 

Česká pošta-balíkovna-pouze ČR

89kč

49kč


Při nepřevzetí zásilky účtujeme :

náklady za opětovné uskladnění a manipulaci se zbožím

300kčPPL CZ kurýrní služba -Slovensko,Německo -bezhotovostně -bankovním převodem

12 Eur

0 Eur

 

 

Bankovní poplatky pro Slovensko

0 Eur


 

VI. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

 1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením celé kupní ceny včetně nákladů spojených s dodáním zboží a předáním zboží.

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A JEJÍ ZRUŠENÍ

 1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Platné odstoupení v této lhůtě vyžaduje odeslání projevu vůle, který je v souladu s právními předpisy považován za projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy, prodávajícímu, a to nejpozději poslední den lhůty dle věty předcházející na adresu sídla prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. Kupující je oprávněn použít formulář k odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, jakož i náklady spojené s doručením projevu příslušné vůle k odstoupení. Vracené zboží zašle kupující na své náklady na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.
 2. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí tohoto odstoupení od smlouvy elektronicky emailem, na emailovou adresu udanou kupujícím při uzavírání kupní smlouvy. Prodávající nenese zodpovědnost za nedoručení potvrzení o odstoupení smlouvy, při chybném uvedení emailové adresy kupujícího.
 3. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží nekompletní, poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající je povinen v případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, vrátit kupujícímu finanční prostředky převodem na účet a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve, než kupující prodávajícímu zboží předá.
 4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s odkládací podmínkou tak, že darovací smlouva nabývá účinnosti až uplynutím 20ti dnů ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu příslušný dárek nejpozději současně se zbožím, které je prodávajícímu vraceno v důsledku odstoupení od smlouvy.
 5. V případě, že kupujícím objednané zboží nebude možné dodat, a plnění prodávajícího se tak stane nemožným vinou třetí osoby či nedostupností takového zboží způsobenou nikoliv přímo prodávajícím, může prodávající od smlouvy odstoupit. V případě dílčího nemožného plnění může prodávající odstoupit od smlouvy pouze v rozsahu tohoto nemožného plnění. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu.
 6. Formulář - Odstoupení od smlouvy

VIII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU DLE §14 odst.1 ZOS

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu eshop@hozasro.cz Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě zákona č. 378/2015, kterým se mění zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

 

-  § 1922 (1) - Jakmile nabyvatel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu zciziteli a předmět plnění zciziteli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-

li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej nabyvatel po upozornění zcizitele bez prodlení prodat.

-  § 1922 (2) - Vytkl-li nabyvatel zciziteli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nabyvatel nemůže vadný předmět užívat.

 1. Dodané zboží bude mít kvalitativní vlastnosti dohodnuté v kupní smlouvě, stanovené příslušnými právními předpisy a normami, případně vlastnosti obvyklé.
 2. Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost v délce 24 měsíců (dále jen ,,záruční doba"). Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě výměny zboží v záruční době za nové, začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
 3. Nároky kupujícího z vadného plnění (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2177 a § 2161 až 2174 zákonem č. 89/2012 Sb., a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího na adrese uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek.
 4. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, aby mohlo být posouzeno, s projevem vůle kupujícího směřující k reklamaci zboží.
 5. Kupující je povinen přizpůsobit zboží přepravě, kterou při reklamaci zvolil, tedy zejména opatřit zboží ochranným obalem tak, aby nedošlo při přepravě k poškození. Zboží je třeba dodat kompletní tak, aby bylo možné uplatněnou vadu posoudit. Koupě zboží musí být vždy v rámci uplatnění reklamace prokázáno. K reklamovanému zboží se doporučuje přibalit veškerou písemnou dokumentaci a příslušenství, záruční list a doklad o zaplacení.
 6. Následně bude reklamace posouzena, bude rozhodnuto o její důvodnosti a vyhotoven reklamační protokol, který bude obsahovat popis závady, datum reklamce a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pokud bude reklamace zamítnuta pro nedůvodnost, bude v reklamačním protokolu uvedena tato skutečnost.
 7. Lhůta k vyřízení reklamace činí 30 dnů a běží ode dne uplatnění reklamace ve smyslu odst. 4 tohoto článku. Nebude-li reklamace ve lhůtě 30 dnů vyřízena, má kupující práva dle ust. § 2106 zákona č. 89/2012 Sb., tedy právo odstoupení od smlouvy, slevu, odstranění vady a dodání nového zboží.
 8. Zboží bude ve lhůtě pro vyřízení reklamace zasláno na adresu uvedenou kupujícím, případně, nebude-li tato adresa uvedena, bude zasláno na dodací adresu uvedenou pří objednávce zboží. Pokud si kupující nepřevezme zboží na adrese uvedené v reklamačním protokole či na dodací adrese, má prodávající nárok na náklady odpovídající opakovanému dodání zboží a/nebo poplatek za uskladnění stanovený dle platných předpisů.
 9. Kupující má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva: 1) jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, 2) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva kupujícímu náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití, 3) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.  Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující.
 10. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou podle předchozího věty se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 11. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 12. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6ti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 13. Formulář - Reklamace

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 2. Osobní údaje kupujícího budou zpracovány a použity výhradně v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce prováděné prostřednictvím e-shopu uvádět správně a pravdivě.
 4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
 5. Kupující je oprávněn kdykoliv souhlas z části nebo zcela odvolat. Kupující má dále právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, právo na odstranění stavu vzniklého zpracováním údajů v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., právo na blokování nesprávných údajů nebo jejich likvidaci a rovněž práva vymezená v ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zejména písemně žádat o poskytnutí informací o svých osobních údajích zpracovaných prodávajícím, o vysvětlení, kdy prodávající je povinen v těchto případech bez zbytečného odkladu řádným způsobem odpovědět.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na e-shopu v den uzavření kupní smlouvy. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a toto právo je právem rozhodným. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího jako spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 3. Kupující souhlasí uzavřením kupní smlouvy se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami a se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího a s ukládáním tzv. souborů cookies na svém počítači. Oba souhlasy je možné odvolat oznámením zaslaným na adresu sídla prodávajícího či na email eshop@hozasro.cz
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné či nevynutitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či nevynutitelnost kteréhokoli ustanovení nemá vliv na platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY UPRAVUJÍCÍ NÁKUP A PRODEJ ZBOŽÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ PROVOZOVANÉM NA INTERNETOVÉ ADRESE www.hozasro.cz PRO PODNIKAJÍCÍ OSOBY

Shora uvedené obchodní podmínky pro kupující - spotřebitele platí rovněž pro osoby, které při uzavírání smlouvy nevystupují jako spotřebitelé, tedy které při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím, kterým je společnost Antonín Hozman-HOZA s.r.o. Sídlem Aloise Jiráska 1576, IČO: 27313280, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23899,jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (viz. ust, § 419 zákona č. 89/2012 Sb.), a to vyjma čl. I. odst. 1, 2, 3 a 6, dále vyjma celého čl. VII, a dále vyjma čl. VIII. odst. 7, který nadále zní: Lhůta k vyřízení reklamace činí 60 dnů., a čl. VIII. odst. 2, který nadále zní: Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost v délce 24 měsíců (dále jen ,,záruční doba"). Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží v záruční době za nové, začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Právní vztahy mezi prodávajícím a osobami, které jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání se řídí zákonem č.

na začátek stránky